Στατική IP διεύθυνση

Στους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο δεδομένων του Ιδρύματος ανατίθενται private διευθύνσεις, οι οποίες μεταφράζονται δυναμικά σε real addresses στον συνοριακό δρομολογητή του Ιδρύματος.

Είναι δυνατή η απόδοση Static IP διευθύνσεων σε εξυπηρετητές τμημάτων, εργαστηρίων, επιστασιών κατόπιν σχετικού αιτήματος. Δεν δίνονται Static IPs σε προσωπικούς υπολογιστές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μία αίτηση και να την προσκομίσουν στο Διαδικτυακό Κέντρο.

Για κάθε αλλαγή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση πρέπει να ενημερώνεται το Διαδικτυακό Κέντρο. Όπως πχ η περίπτωση προσθήκης νέας υπηρεσίας στον εξυπηρετητή ή αλλαγής των στοιχείων του διαχειριστή.

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του εξυπηρετητή παρακαλείστε να ενημερώνετε το κέντρο, ώστε να αφαιρεθεί η αντιστοίχιση σε Static IP.

Το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. δεν ελέγχει τη χρήση των εξυπηρετητών, συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα ή τη νομιμότητα του περιεχομένου. Η ορθή χρήση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος και δεν εκφράζει τις απόψεις του Ιδρύματος. Ο/η αιτών/αιτούσα αποδέχεται την πολιτική χρήσης του ΕΔΕΤ. Ενδεικτικά απαγορεύονται η αποθήκευση/προβολή:

  • πορνογραφικού υλικού,
  • υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων (δυσφήμιση, συκοφαντία),
  • εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού,
  • υλικού που αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας,
  • υλικού που δεν συνάδει με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της υπηρεσίας.